• Søg
 • Du har ingen varer i din indkøbskurv.

 • Log ind

Salgs- og leveringsbetingelser

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved ethvert salg, enhver levering eller en hvilken som helst anden ydelse (herefter samlet ”Leverancen”) leveret af Nordic Sun Danmark A/S, CVR-nr. 44428962 (herefter ”Nordic Sun”) til en kunde (herefter ”Kunden”), medmindre andet aftales særskilt og bekræftes skriftligt af Nordic Sun.

 1. Indgåelse af aftale

  1. Nordic Suns tilbud er ikke bindende for Nordic Sun. Nordic Sun er først forpligtet, når der enten foreligger en skriftlig aftale eller skriftlig ordrebekræftelse.
  2. Den skriftlige aftale eller ordrebekræftelse indeholder alle aftaler mellem parterne. Mundtlige aftaler, som ikke efterfølgende er indskrevet i aftalen eller ordrebekræftelsen, eller Kundens afvigende indkøbsbetingelser, forretningsbetingelser eller lignende, som ikke er indeholdt i den skriftlige aftale eller ordrebekræftelse, finder ikke anvendelse. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, er rangordenen i tilfælde af konflikt mellem dokumenterne 1) aftalen, 2) ordrebekræftelsen og 3) salgs- og leveringsbetingelserne. AB 18 finder ikke anvendelse for Leverancen.
  3. Kunden skal straks efter modtagelse af en aftale eller ordrebekræftelse give skriftlig meddelelse om eventuelle fejl og mangler ved aftalen eller ordrebekræftelsen. I modsat fald anses Kunden for at have tiltrådt ordrebekræftelsen. Såfremt Kunden rettidigt giver meddelelse om eventuelle fejl og mangler ved aftalen eller ordrebekræftelsen, og såfremt Nordic Sun accepterer disse indsigelser, foretager Nordic Sun konsekvensændringer i overensstemmelse hermed og fremsender en ny aftale eller ordrebekræftelse.
  4. Alle efterfølgende erklæringer, tillæg og ændringer til aftalen eller ordrebekræftelsen er kun gyldige, hvis de foreligger på skrift.
  5. Diverse oplysninger om produkter i brochurer, datablade, tekniske tegninger og lignende dokumenter betragtes kun som en del af beskrivelserne omkring produktets egenskaber, hvis der samtidig er henvist til dokumentet i den skriftlige aftale eller ordrebekræftelsen.
  6. Nordic Sun er ikke producent af produktet. Producentens oplysninger og garantier forpligter ikke Nordic Sun og der kan ikke fremsættes krav mod Nordic Sun i den anledning. Producenterne er ikke berettigede til at afgive erklæringer med virkning for eller mod Nordic Sun.
 2. Annullering og ændring af leverancen

  1. Kunden har efter indgåelse af en aftale med Nordic Sun ikke ret til at foretage ændring i Leverancen eller annullering heraf.
  2. Såfremt Nordic Sun på trods af punkt 2.1 særskilt godkender en ændring eller annullering af Leverancen, er Kunden forpligtet til at betale de med annulleringen eller ændringen forbundne omkostninger, herunder omkostninger til opbevaring og sikring af kvalitet og egenskaber. Ved hel eller delvis annullering af Leverancen er Kunden videre forpligtet til at erstatte Nordic Suns mistede fortjeneste.
 3. Returnering af leverancen

  1. Nordic Sun modtager ikke Leverancen retur.
  2. Såfremt det på trods af punkt 3.1 særskilt aftales, at Nordic Sun tager Leverancen helt eller delvist retur, skal Leverancen, herunder samtlige produkter, være salgsbare og ubrugte, i mangelfri stand samt i original og ubrudt emballage. Leverancen skal også være fri for smuds og snavs etc. Leverancer, der er specielt producerede og/eller hjemtaget til Kunden, modtager Nordic Sun dog aldrig retur.
  3. Såfremt en særskilt returnering aftales med Nordic Sun, jf. punkt 3.2, krediterer Nordic Sun en godkendt returnering af Leverancen med fradrag af et af Nordic Sun fastsat gebyr til dækning af returneringsomkostninger og Nordic Suns salgsomkostninger.
 4. Pris

  1. Købesummen for Leverancen (herefter ”Købesummen”) er angivet i den skriftlige aftale eller ordrebekræftelsen, jf. punkt 1. Købesummen skal tillægges moms.
  2. Stigninger i moms, skatter, afgifter og told, uanset hvilken type, der pålægges Leverancen frem til tidspunktet for leveringen, debiteres Kunden.
  3. Købesummen er eksklusiv fragtomkostninger, forsikring, omkostninger til emballage og øvrige ekstraomkostninger. Købesummen tillægges desuden alle batteriafgifter og udgifter til recycling. Nordic Sun har ret til at fakturere de faktiske dokumenterbare fragtomkostninger, uanset om de måtte være højere end angivet i ordrebekræftelsen.
  4. Såfremt prisen for et eller flere produkter omfattet af Leverancen stiger med 5 % eller mere i forhold til prisen for produktet/produkterne på tidspunktet for fremsendelse af ordrebekræftelsen er Nordic Sun berettiget til at forhøje Købesummen med den del af stigningen, der overstiger 5% af prisen for produktet/produkterne.
  5. De i punkt 4.1-4.4 nævnte ekstraomkostninger vil Nordic Sun fakturere særskilt.
 5. Betaling og sikkerhedsstillelse

  1. Såfremt Nordic Sun kan tegne sædvanlig debitorforsikring på Kunden, forfalder Købesummen for Leverancen samt eventuelle ekstraomkostninger efter 14 dage regnet fra fakturadatoen.
  2. Såfremt Kunden ikke kan debitorforsikres, eller såfremt et allerede fremsat tilsagn om debitorforsikring tilbagekaldes, inden Leverancen er leveret, og Købesummen med tillæg af ekstra omkostninger er betalt, er Nordic Sun berettiget til at kræve forudbetaling af Købesummen samt af eventuelle ekstraomkostninger.
  3. Forudbetalingen, jf. pkt. 5.2, anses først for at være sket, når Købesummen for Leverancen samt eventuelle ekstraomkostninger er indgået på Nordic Suns konto. Leverancen pakkes og afsendes først, når Købesummen samt eventuelle ekstraomkostninger er registreret på Nordic Suns konto.
  4. Alternativt til forudbetaling, jf. pkt. 5.2, kan Kundens pengeinstitut stille en uigenkaldelig ubetinget bankgaranti for betaling af Købesummen samt eventuelle ekstraomkostninger.
  5. I en situation som nævnt i punkt 5.4. er Kunden således efter påkrav forpligtet til at stille betalingsgarantien over for Nordic Sun inden 5 dage. Såfremt Kunden ikke stiller en sådan garanti, betragtes dette som væsentlig misligholdelse.
  6. Ved forsinket betaling af en faktura beregnes renter med rentelovens rentesats fra forfaldsdagen til betaling sker.
 6. Modregning og tilbageholdsret

  1. Kunden er ikke berettiget til at foretage modregning i Købesummen med tillæg af ekstraomkostninger.
  2. Kunden er ikke berettiget til at gøre tilbageholdsret gældende mod Nordic Sun. Dette gælder dog ikke for gensidige fordringer opstået af samme aftale, eller for Kundens fordringer, som er uomtvistede eller fastslået ved retskraftig dom eller voldgiftskendelse.
 7. Ejendomsforbehold

  1. Ejendomsretten til Leverancen, herunder samtlige produkter, tilkommer Nordic Sun, indtil Kunden har opfyldt sine betalingsforpligtelser i henhold til den skriftlige aftale. Nordic Sun forbeholder sig i øvrigt ejendomsretten til Leverancen i enhver henseende.
  2. Nordic Suns ejendomsret bevirker, at Kunden ikke må overdrage Leverancen til sikkerhed eller eje, så længe Nordic Suns ejendomsret består.
  3. Kunden må kun overdrage Leverancen til sikkerhed eller eje, såfremt Nordic Sun udtrykkeligt meddeler Kunden sit samtykke, og kun såfremt Kunden stiller en fyldestgørende sikkerhed. Foretages overdragelse uden samtykke fra Nordic Sun og uden fyldestgørende sikkerhedsstillelse, er Nordic Sun berettiget til at gøre et erstatningskrav gældende mod Kunden.
  4. Såfremt tredjemand gør udlæg i Leverancen, er Kunden forpligtet til at oplyse tredjemand om ejendomsforbeholdet. Endvidere skal Kunden øjeblikkeligt informere Nordic Sun om, at tredjemand har gjort krav gældende.
  5. Kunden er forpligtet til at lade Leverancen, som er købt med ejendomsforbehold, forsikre mod tyveri, brand- og vandskader, samt andre skader, for egen regning og med Nordic Sun som sikret, mens Nordic Suns ejendomsret består. Sørger Kunden ikke for at tegne relevant forsikring inden 5 hverdage efter Nordic Suns opfordring hertil, er Nordic Sun berettiget til at forsikre Leverancen for Kundens regning. Hvis Kunden selv forsikrer Leverancen, overdrager Kunden allerede nu sine erstatningskrav under forsikringen til sikkerhed samt retten til at forhandle og indgå aftaler med forsikringsselskabet til Nordic Sun. Kunden er efter påkrav forpligtet til at udlevere dokumentation for, at forsikring er tegnet og i kraft, samt at præmien er betalt.
 8. Leveringsfrister, udlejning og risikoens overgang

  1. Nordic Sun er kun bundet af en leveringsfrist, hvis denne er meddelt af Nordic Sun og fastsat i den skriftlige aftale eller i ordrebekræftelsen.
  2. Levering af Leverancen til en bestemt dato aftales med Kunden og indføres i den skriftlige aftale eller i ordrebekræftelsen.
  3. Leveringsfrister er overholdt, når alle produkter omfattet af Leverancen forlader Nordic Suns lager én hverdag før leveringsfristens udløb.
  4. Såfremt levering af Leverancen skal ske til en af Kunden anvist adresse, er Kunden ansvarlig for, at levering på leveringsadressen er mulig, og at levering kan ske uhindret og i én arbejdsgang. Kunden er ligeledes ansvarlig for, at tilkørselsvej og leveringsstedet er ryddet, og at der er bæredygtigt underlag, således transportkøretøjer, sættevogne og kraner/kranvogne uhindret kan arbejde eller køre ved egen hjælp. Nordic Sun er uden ansvar for kørevejens beskaffenhed, manglende bæreevne og eventuelle skader, der måtte opstå som følge heraf – det gælder både Kundens og tredjemands ejendom.
  5. Kunden er ansvarlig for, at leveringsstedet efter punkt 8.4 er ryddet, at der uhindret kan køres langs bygningen og at der er kørefast vej med en lastbilkran med sættevogn. Vognmanden vurderer ensidigt, om kravene er opfyldte. Kunden skal i tilfælde af hindringer straks anvise et alternativt leveringssted inden for 10 km fra den aftalte leveringsadresse. I modsat fald returneres Leverancen på Kundens regning og risiko, indtil levering er mulig. Alternativt leveringssted er dog ikke muligt ved sær- og specialtransport.
  6. Omkostninger, der skyldes, at de i punkt 8.4-8.5 anførte betingelser ikke er opfyldt, påhviler Kunden. Kunden er forpligtet til at friholde Nordic Sun for enhver omkostning som følge af de i punkt 8.4-8.5 nævnte leveringsproblemer. Nordic Sun er berettiget til at fakturere Kunden for enhver yderligere omkostning.
  7. Kunden er forpligtet til at betale for Leverancen samt eventuelle ekstraomkostninger, uanset om levering efter punkt 8.4-8.5 kan finde sted eller ej.
  8. Er Kunden i restance med anden betaling, er Nordic Sun berettiget til at holde Leverancen tilbage, uden derved at overskride leveringsfristen og derved ende i misligholdelse.
  9. I tilfælde af force majeure, som krig, naturkatastrofer, strejke, indgreb fra myndighedernes side, pandemi mv., som indskrænker muligheden for produktion og levering af produkter, informerer Nordic Sun hurtigst muligt Kunden om ny forventet leveringsdato. Nordic Sun og Kunden er begge berettiget til at opsige en aftale, hvor Leverancen vil blive forsinket i mere end 3 måneder som følge af force majeure. Meddelelse til Nordic Sun om, at Kunden vil opsige en aftale som følge af forsinkelse, skal skriftligt fremsendes til Nordic Sun senest 5 dage efter, at Kunden har modtaget skriftlig meddelelse om forsinkelsen. Hvis meddelelse ikke modtages inden for denne frist, er Kunden bundet af aftalen med den forsinkede leveringsdato. Såfremt en aftale opsiges, er begge parter frit stillet og evt. forudbetaling af Købesummen tilbagebetales til Kunden, og en evt. garanti returneres til garantiudsteder.
  10. Nordic Sun er berettiget til at foretage delleverancer.
  11. Risikoen for produkter omfattet af Leverancen overgår til Kunden, når Nordic Sun har stillet produkterne til rådighed for Kunden på Nordic Suns lager og mærket dem med Kundens navn. I tilfælde af, at Nordic Sun ikke kan levere til Kunden pga. Kundens forhold, overgår risikoen for produkterne til Kunden, når underretning om de nævnte forhold er tilgået Nordic Sun, og produkterne er stillet til Kundens disposition. Skal produkterne omfattet af Leverancen sendes til Kunden, overgår risikoen for produkterne til Kunden, når produkterne er overleveret til selvstændig fragtfører.
 9. Produktegenskaber

  1. Nordic Sun er berettiget til at levere produkter, der indgår i Leverancen til Kunden, med afvigelser i form, farve, mål og konstruktion, såfremt afvigelserne ikke har betydning for produktets anvendelse og funktion i forhold til aftalegrundlaget.
  2. I tilfælde af, at Nordic Sun måtte ønske det, kan der leveres produkter, henholdsvis teknisk tilsvarende produkter fra en anden producent.
 10. Reklamation

  1. Kunden er ved modtagelsen af Leverancen straks forpligtet til at undersøge Leverancen for synlige mangler. Kundens evt. indsigelser skal af Kunden noteres på det tilhørende fragtbrev i forbindelse med, at Kunden kvitterer for modtagelse af Leverancen.
  2. Kunden er straks efter leveringen forpligtet til at undersøge Leverancen, herunder produkterne, og reklamere over øvrige fejl og mangler, herunder afvigelser i mængde eller kvalitet. Kunden skal reklamere skriftligt til Nordic Sun inden 2 hverdage fra leveringen. Hvis Kunden burde have opdaget manglen ved undersøgelsen, men undlader at reklamere skriftligt inden 2 hverdage, kan Kunden ikke senere gøre manglen gældende.
  3. Samtlige krav mod Nordic Sun som følge af fejl og mangler ved de leverede produkter, herunder produktansvar, fortabes, hvis Kunden ikke inden 1 år fra leveringen har reklameret skriftligt til Nordic Sun.
 11. Mangler

  1. Såfremt Leverancen ikke har de egenskaber, som fremgår af aftalen eller ordrebekræftelsen, foreligger der en mangel, jf. dog punkt 9.
  2. Nordic Sun er uden ansvar for fejl og mangler i Kundens specifikationer, herunder for fejl og mangler i beregnings- og dimensioneringsværktøjer, der er stillet til rådighed af tredjemand. Omkostninger som følge heraf er Nordic Sun uvedkommende.
  3. Nordic Sun er uden ansvar for Kundens projektfejl, montage, drifts- og vedligeholdelsesfejl eller anden beskadigelse af Leverancen.
  4. Kundens mangelsbeføjelser er begrænset til retten til at kræve omlevering. Lykkes omleveringen ikke efter 2. forsøg, er Kunden dog berettiget til at kræve forholdsmæssigt afslag i Købesummen, erstatning eller til at hæve aftalen. Et forholdsmæssigt afslag eller én erstatning kan ikke overstige Købesummen for Leverancen eller for den enkelte mangelfulde del af Leverancen, hvis der foretages del-leverancer. Der ydes ikke erstatning for følgeskader, indirekte tab, driftstab, tabt fortjeneste, tidstab m.v.
  5. Såfremt Kunden uberettiget nægter at modtage Leverancen med uvæsentlige mangler, er Nordic Sun berettiget til en bod på 15 % af Købesummen. Nordic Sun kan gøre et større erstatningskrav gældende, hvis der kan dokumenteres et større tab.
 12. Garantier

  1. Nordic Sun transporterer til Kunden de garantier, som ydes af de producenter, som leverer materialer/produkter omfattet af Leverancen. Nordic Sun er ikke producent af solcellemodulerne eller den til anlægget hørende inverter eller øvrige komponenter. Producentens garantier kan derfor ikke medføre krav mod Nordic Sun.
  2. Der henvises for nærmere om producenternes garantier til disses hjemmesider.
 13. Produktansvar

  1. Nordic Sun er alene ansvarlig for produktansvar, hvorved forstås en skade, der er forårsaget af en defekt ved et produkt, der er bestemt til erhvervsmæssig anvendelse, såfremt det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Nordic Sun eller andre, som Nordic Sun har ansvaret for.
  2. Nordic Suns ansvar for produktskader kan aldrig overstige dækningssummen på Nordic Sun til enhver tid gældende produktansvarsforsikring, ligesom Nordic Sun heller ikke i øvrigt er ansvarlig for produktansvar, medmindre ansvaret er dækket under produktansvarsforsikringen. Dækningssummen på Nordic Suns produktansvarsforsikring udgør p.t. DKK 20.000.000 pr. år og maksimalt DKK 2.000.000 pr. skade. I den udstrækning, Nordic Sun måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde Nordic Sun skadesløs i det omfang, Nordic Sun er begrænset i henhold til denne bestemmelse.
  3. I tilfælde af personskade forårsaget af produkter omfattet af Leverancen og for hvilke, Nordic Sun bærer ansvaret, er Nordic Sun overfor tredjemand ansvarlig i overensstemmelse med produktansvarslovens regler.
  4. Kunden er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at meddele Nordic Sun, såfremt Kunden bliver bekendt med, at der er - eller tredjemand påstår, at der er - opstået en skade forårsaget af Leverancen, eller at der er fare for, at der vil opstå en sådan skade. Afgivelse af førnævnte meddelelse fritager ikke Kunden fra at foretage de til skadens afværgelse eller begrænsning nødvendige foranstaltninger.
  5. Kunden er forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme instans, som behandler en eventuel produktansvarssag mod Nordic Sun.
 14. Nordic Suns hævebeføjelse ved kundens misligholdelse

  1. Nordic Sun kan hæve aftalen for så vidt angår leverancer, som endnu ikke er opfyldt, hvis Kunden er i betalingsmisligholdelse, hvis der er indgivet konkursbegæring mod Kunden m.v. eller hvis der foreligger en situation som angivet i punkt 8.8.
 15. Myndighedstilladelser

  1. Kunden er ansvarlig for at indhente alle de for Leverancen nødvendige myndighedstilladelser.
 16. Markedsføring

  1. Nordic Sun er berettiget til at anvende Kunden som reference i markedsføringsmæssigt øjemed, medmindre Kunden udtrykkeligt frabeder sig dette.
 17. Værneting og lovvalg

  1. Aftalen er undergivet dansk ret.
  2. Værnetinget for enhver tvist er Aarhus.
 18. Ikrafttræden

  1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser træder i kraft den 1. januar 2024 og gælder for Leverancer fra og med dette tidspunkt.